W OREW realizowane są zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze dla wychowanków niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu głębokim (realizacja obowiązku szkolnego dzieci z głębokim upośledzeniem zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 1997 r. w sprawie zasad organizowania zajęć rewalidacyjno – wychowawczych dla dzieci i młodzieży upośledzonej w stopniu głębokim) oraz zajęcia edukacyjno – terapeutyczne dla wychowanków niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym (realizacja obowiązku szkolnego dzieci głębiej upośledzonych ze sprzężonymi kalectwami na  podstawie art. 16 ust. 8 Ustawy o systemie oświaty (Dz. U. Nr 117 poz. 759 z 1998 r.).

Zajęcia te realizowane są w czteroosobowych grupach. Prowadzone są one w sposób zindywidualizowany i dostosowane do możliwości każdego z wychowanków.

Każdy wychowanek OREW uczestniczy również w zajęciach indywidualnych: terapii psychologicznej, logopedycznej, zajęciowej, fizjoterapii oraz terapii pedagogicznej.

 

Fizjoterapia

Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy zapewnia wieloprofilowe usprawnianie, obejmujące wykrywanie zaburzeń powodujących niepełnosprawność oraz jak najwcześniejszą interwencję oddziałującą na wszystkie zaburzone funkcje. Kompleksową rehabilitacją objęci są wszyscy wychowankowie posiadający skierowanie od lekarza:  medycyny rodzinnej, rehabilitacji medycznej, pediatry, neurologa, ortopedy. Usługi są świadczone wychowankom ośrodka bezpłatnie w ramach kontraktu z NFZ. Obejmują one zabiegi z zakresu: kinezyterapii, fizykoterapii, logopedii, psychologii, terapii zajęciowej oraz specjalistyczną konsultację lekarską.

Terapia poprzedzona jest dokładną obserwacją i analizą rozwoju psychoruchowego każdego pacjenta. Na jej podstawie opracowywany jest indywidualny program terapii dostosowany do potrzeb i możliwości każdego z wychowanków. Plan terapii tworzony jest przez zespół wyspecjalizowanych terapeutów: lekarza rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty, psychologa, logopedy, terapeuty zajęciowego i pedagoga specjalnego. O zdrowie naszych pacjentów troszczy się lekarz pediatra. Systematycznie podnoszone kwalifikacje zawodowe przez naszą kadrę, biorącą udział w licznych specjalistycznych kursach, szkoleniach, kongresach, są gwarantem najwyższej jakości świadczonych usług w placówce. Nawiązujemy ścisłą współpracę z firmami ortopedycznymi, pomagamy w realizacji wniosków oraz gwarantujemy dobór zaopatrzenia ortopedycznego na terenie ośrodka.

Zapewniamy różnorodność metod neurofizjologicznych i terapii. Ich dobór jest indywidualny i uzależniony od aktualnego stanu psychomotorycznego dziecka.

Kinezyterapia obejmuje następujące metody neurofizjologiczne, techniki usprawniania narządu ruchu:

 • - Metoda neurofizjologiczna NDT Bobath
 • - Metoda neurofizjologiczna PNF
 • - Metoda reedukacji nerwowo- mięśniowej SI (Integracja Sensoryczna)
 • - Plastrowanie dynamiczne Kinesiology Taping
 • - Terapia manualna tkanek miękkich
 • - Masaż klasyczny, Shantala, drenaż limfatyczny

Fizykoterapia obejmuje zabiegi:

 • - Magnetostymulacji
 • - Ledoterapii
 • - Magnetoledoterapii
 • - Laseroterapii
 • - Pileloterapii
 • - Światłoterapii – Lampa sollux
 • - Elektroterapii
 • - Hydroterapii

 

Terapia pedagogiczna

Praca nauczyciela – terapeuty opiera się na Indywidualnych Programach Zajęć oraz Indywidualnych Programach Edukacyjno–Terapeutycznych. Nauczyciel na każdym etapie pracy kieruje się regułami procesu rozwojowego, aktualnym poziomem funkcjonowania i indywidualnymi potrzebami niepełnosprawnej osoby. Biorąc pod uwagę zalecenia zawarte w Orzeczeniach Poradni Psychologiczno–Pedagogicznych oraz wytyczne indywidualnych programów – pedagog dokonuje wyboru odpowiednich metod, form pracy i środków dydaktycznych, aby wyjść naprzeciw specyficznym potrzebom podopiecznych. Istotnym elementem pracy pedagogicznej jest rozwijanie kompetencji komunikacyjnych a także zapewnienie wychowankom optymalnych warunków do rozwoju poznawczego i społecznego.

Zajęcia prowadzone w ramach terapii pedagogicznej mają głównie na celu:

- rozwijanie umiejętności komunikacyjnych, doskonalenie mowy

- doskonalenie czynności samoobsługowych

- kształcenie procesów myślowych, rozwijanie i doskonalenie zmysłów
- zapewnienie poczucia bezpieczeństwa, akceptacji, przynależności do grupy
- rozwijanie umiejętności nawiązywania kontaktów emocjonalnych i społecznych
- poznawanie środowiska społecznego, przyrodniczego
- rozwijanie zainteresowań, ciekawości poznawczej, wyobraźni
- doskonalenie motoryki małej i dużej
- wyzwalanie ekspresji i aktywności twórczej
- wygaszanie trudnych zachowań
- poprawa samopoczucia, nastroju itp.

 

Terapia psychologiczna

W trakcie terapii psycholog zapewnia wychowankowi poczucie bezpieczeństwa oraz dobiera metody do jego potrzeb i możliwości. W celu zwiększenia efektów prowadzonej terapii psycholog stara się stworzyć dla każdego wychowanka indywidualny system motywacyjny.

W swojej pracy psycholog wykorzystuje różnorodne metody m.in. Stosowaną Analizę Zachowania, Stymulację Wielozmysłową, Program Aktywności Knillów oraz alternatywne systemy komunikacji.

 

Terapia logopedyczna

Terapia logopedyczna dzieci z niepełnosprawnością intelektualną związana jest nie tylko z kształtowaniem mowy, ale całej osobowości dziecka. Obejmuje wszystkie zaburzone funkcje, a szczególnie te, które z mową mają bezpośredni lub pośredni związek, takie jak: koordynacja wzrokowo – słuchowo – ruchowa, autoorientacja i orientacja przestrzenna oraz koordynacja układu oddechowego, fonacyjnego i artykulacyjnego. Głównym celem terapii logopedycznej jest umożliwienie dziecku, w miarę jego możliwości i potrzeb, zdobycia umiejętności werbalnego bądź niewerbalnego komunikowania się z otoczeniem oraz ułatwienie wchodzenia w interakcje społeczne. Działania logopedyczne zmierzają do rozwijania mowy czynnej i biernej oraz korygowania zaburzeń w zakresie strony fonetycznej, leksykalnej i gramatycznej oraz usprawniania aparatu artykulacyjnego poprzez masaże zewnątrz i wewnątrzoralne. Ponadto, logopeda kształtuje proces żucia i połykania.

Realizacja zakładanych celów terapeutycznych wymaga dobrania form i metod dostosowanych do potrzeb dziecka, ze zwróceniem szczególnej uwagi na jego możliwości rozwojowe m.in. elementy ustno - twarzowej terapii regulacyjnej wg koncepcji R. Castillo Moralesa, MTG, Programy Aktywności Knill, Program Rozwoju Komunikacji – Makaton, Piktogramy, metoda audytywno – werbalna J. Cieszyńskiej.

 

Terapia zajęciowa

Celem terapii zajęciowej jest dążenie do jak największej samodzielności i zaradności życiowej, nauczenie funkcji niezbędnych w życiu społecznym, a także angażowanie do spontanicznej i celowej aktywności. Wykorzystywane metody pracy mają w sposób najbardziej skuteczny, efektywny, choć łagodny, przyczynić się do rozwoju wychowanka we wszystkich sferach jego życia. Zajęcia z terapii zajęciowej mogą rozwijać nowe zainteresowania lub rozszerzać wcześniej zdobyte, są źródłem przyjemnych doznań, dobrego samopoczucia, i jednocześnie pobudzają do aktywności i twórczego działania.

Metody terapeutyczne wykorzystywane w ramach terapii zajęciowej to m.in. Terapia ręki, Trening umiejętności życia codziennego, Ergoterapia, Arteterapia, Niedyrektywna Terapia Zabawowa, Stymulacja dotykowa i stymulacja proprioceptywana.

 

Metody pracy

Kadra merytoryczna OREW wykorzystuje w swojej pracy szereg metod takich jak:

- Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne

- Metoda Stymulacji Polisensorycznej wg pór roku „Poranny krąg”

- Trening samoobsługi

- Trening umiejętności społecznych

- Niedyrektywne Formy Terapii

- Metoda Dobrego Startu

- Programy Aktywności Knillów

- Terapia Snoezelen (Sala Doświadczania Świata)

- Terapia Taktylna

- Kinezjologia Edukacyjna

- Metoda F. Affolter

- Program Rozwoju Komunikacji Makaton.

- Metoda Komunikacji Alternatywnej (bodźce uprzedzające, symbole, piktogramy)

- Pedagogika Zabawy KLANZA

- Integracja Sensoryczna

- Muzykoterapia

- Dogoterapia

- Stymulacja wielozmysłowa

- Techniki relaksacyjne

- Biblioterapia

- Arteterapia

- Ergoterapia (zajęcia kulinarne, zajęcia w ogrodzie, czynności porządkowe)

- Metoda Harcerska

- Choreoterapia

kontakt3