Do OREW przyjmowani są wychowankowie na podstawie wniosku złożonego przez rodziców lub jednego z rodziców, do którego dołączono, w zależności od formy uczestnictwa:

- orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych;

- orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego;

- orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności wydane przez zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności;

- skierowanie od lekarza;

- decyzję dyrektora szkoły podstawowej lub gimnazjum, w obwodzie których wychowanek mieszka zezwalającą na realizację rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą.

 

Decyzję o przyjęciu wychowanka do OREW podejmuje dyrektor. Ma ona formę pisemną. Decyzja o przyjęciu do OREW stanowi podstawę wpisu wychowanka do księgi wychowanków. Dyrektor powiadamia o przyjęciu wychowanka do OREW oraz informuje o spełnianiu przez wychowanka obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego , obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki, dyrektora szkoły podstawowej lub gimnazjum, w obwodzie której wychowanek mieszka.

 


Pobierz Wniosek o przyjęcie dziecka do OREW

kontakt3