Głównym celem OREW jest uzyskanie przez wychowanków autonomii, rozumianej jako niezależność, samodzielność i zaradność życiowa na miarę indywidualnych potrzeb i możliwości rozwojowych.


Cele szczegółowe w stosunku do wychowanków to przede wszystkim:

- poprawa ogólnego stanu zdrowia lub zapobieganie jego pogarszaniu,

- poprawa sprawności psychoruchowej i procesów poznawczych,

- rozwój osobowości i umiejętności społecznych, w tym umiejętności komunikacji i radzenia sobie w różnych sytuacjach,

- rozbudzanie ciekawości poznawczej,

- rozwój umiejętności współżycia w grupie,

- stwarzanie możliwości rozwoju indywidualnych uzdolnień i zainteresowań.

Wśród celów skierowanych do rodziny należy wyróżnić:

wsparcie w rozpoznawaniu, rozumieniu i zaspokajaniu przez rodzinę potrzeb rozwojowych, psychicznych i społecznych dziecka,

- wsparcie rodziny w sytuacjach trudnych wychowawczo oraz problemowych, w tym trudnych emocjonalnie

- rozwój umiejętności radzenia sobie ze stresem,

- wsparcie rodziny w kontaktach z placówkami opieki zdrowotnej, szkołami, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i innymi instytucjami w zakresie oddziaływania rehabilitacyjnego, edukacyjnego oraz opiekuńczego.


Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy realizuje zadania edukacyjne, rehabilitacyjne oraz obejmuje opieką dzieci i młodzież z głębokim upośledzeniem umysłowym i wieloraką niepełnosprawnością oraz upośledzeniem umysłowym znacznym i umiarkowanym ze sprzężeniami. Działania te mają na celu wspomaganie wielopłaszczyznowego rozwoju wychowanków z uwzględnieniem indywidualnych możliwości, a także przygotowanie do dalszego dorosłego życia w społeczeństwie.

Wychowankowie uczestniczą w zajęciach terapeutycznych, których podstawowe cele zawiera indywidualny program opracowany przez zespół specjalistów pracujących z danym wychowankiem.

Celem działań podejmowanych przez Zespół Terapeutyczny OREW jest:

1) zdobywanie maksymalnej niezależności życiowej w zakresie samoobsługi w spożywaniu posiłków, ubierania, toalety, poruszania się, utrwalania pozytywnych nawyków;

2) zdobywanie umiejętności komunikowania się z otoczeniem w sposób werbalny oraz pozawerbalny, umiejętność wyrażania uczuć i potrzeb;

3) nauka zachowań społecznych w różnych miejscach i sytuacjach poprzez tworzenie sytuacji do integracji społecznej, obcowanie z innymi, współpraca w działaniach, wrażliwość na innych itp.;

4) zaspokojenie potrzeb psychicznych i emocjonalnych takich jak poczucie bezpieczeństwa, akceptacji, afiliacji;

5) przyswajanie treści, poszerzanie wiedzy o sobie, środowisku;

6) działalność twórcza, rozwijanie własnych zainteresowań.


Placówka swoje cele realizuje w następujących formach:

- roczne przygotowanie przedszkolne,

- kształcenie specjalne dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym z niepełnosprawnością sprzężoną,

- zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze.

Poza działalnością edukacyjną i rehabilitacyjną Ośrodek wspiera rodziny wychowanków i współpracuje z każdą z nich, zapewnia wychowankom dojazd do placówki oraz odpłatne wyżywienie.

Cele w stosunku do rodziny realizowane są formach takich jak warsztaty, wykłady i seminaria, poradnictwo specjalistyczne, jak również zajęcia rekreacyjne i terapeutyczno – rehabilitacyjne, w tym wyjazdowe.

kontakt3